Don’t Spike the Vase (Miketz/Chanukah)

Torah Sparks with Rabbi Ori Strum
Torah Sparks with Rabbi Ori Strum
Don't Spike the Vase (Miketz/Chanukah)
/